Take a Deetour

"I write to find out what I think." - Joan Didion

Thursday, January 13, 2005

New Year, Old Friends

Ni dui wo xiao xi xi, Wo dui ni xiao ha ha...


Sue & Den circa 1981 - Mak Neneks from Nan Yang You Zi Yuan

Dang wo men dou zai yi qi, zai yi qi, zai yi qi
Dang wo men dou zai yi qi, zhen quai le wu bi...

0 humps in my highway:

humps in my highway

<< Home